Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa bậc Đại học, Cao đẳng chính quy (Hệ niên chế) học kỳ giữa năm 2017  
Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức)  
Thời khóa biểu Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Khóa 16D) bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017)