Hướng dẫn thực hiện quy chế ĐH, CĐ  
Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  
Quy chế đào tạo tín chỉ  
Quy định hướng dẫn thực tập đánh giá  khóa luận tốt nghiệp hệ tín chỉ